Bellivks historia

Byn Bellviks historia börjar när Mats Johansson kommer 1724 till Bellvik som förste nybyggare. Mats J kallades för "Mattes Bellvik" av "Gammel Bellvika".

Mattes Bellviks stuga

Rasat hus
Rester av Mattes Bellviks stuga, foto Elsa Mårtenzon

Han och hans familj var ensam i Bellvik i över 20 år, se "Bellviks historia från 1724".
Kartan som du ser på den här sidan, är första kartan sedan det fanns bebyggelse i Bellvik. Kartan är från 1834 och var till stor hjälp vid forskningen och skrivningen av Bellviksboken. På 1700-talet hette byn i alla papper "Bellviken", ibland även in på 1800-talet.
Så här skriver Erik Modin i "Gamla Tåsjö: "Vid en överblick över byarnas namn finner man, att de allra flesta av dessa äro s k "naturnamn" d v s de avse naturbelägenheten. Ej mindre än 35 %, eller mer än tredjedelen av dem innehålla ordet näs, enär byarna företrädesvis anlagts på uddar eller näs vid vatten. Endast ett av byanamnen, Bellviken, har som synes det, främmande ursprung, ett minne av de inflyttade finnarnas språk under den första tiden de levde här". Slut citat.
Även byn Bellvik anlades ju på ett näs, men den behöll tydligen namnet från sitt ursprung, och det är ju bara bra tycker jag. Det finns även holmar i sjön som har kvar sitt finska namn, t ex Hokkesinholmen, men det har under tiden av folket i Bellvik ändrats till "Härkesinhalmen", (dialekt).

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12717224sedan sidan startade